Satun SmartKids 4.0

ระบบประมวลติดตามผลการดำเนินงาน Satun SmartKids

ประเมินแต่ละด้าน EPI NUTRITION CHILDEV DENTAL (SmartKids ผ่าน 4 ด้าน)
กลุ่มเป้าหมาย เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 SmartKids ครบ 5 ปี ในปี พ.ศ.2564

!!!!!!!ประเมินปัจจุบันเป้าหมายอายุครบ 30 เดือน อ้างอิงตามพัฒนาการเด็ก!!!!!!!

อำเภอ
เป้าหมาย
epi
nutrition
childev
dental
smartkids
ร้อยละ
ควนโดน3743512022981498221.93
เมืองสตูล12141041579104363421217.46
ละงู75366330259928510413.81
ทุ่งหว้า2602251112131063312.69
มะนัง234209116157922711.54
ท่าแพ382368172306863910.21
ควนกาหลง37933916325698379.76

smartkids ข้อมูลรายสถานบริการ สามารถค้นหา สถานบริการ หรือ อำเภอ โดยพิมพ์ ที่ช่อง Search

รหัสสถานบริการ
สถานบริการ
อำเภอ
เป้าหมาย
epi
nutrition
childev
dental
smartkids
ร้อยละ
24672PCUศรีพิมานเมืองสตูล67631759511116.42
09620รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเมืองสตูล961154919122.08
09615รพ.สต.บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะเมืองสตูล30281019000.00
09610รพ.สต.บ้านตันหยงกลิงตำบลเเมืองสตูล1196107436.36
09605รพ.สต.ควนขันเมืองสตูล87783974421517.24
77654รพ.สต.คลองขุด (สาขา)เมืองสตูล75652644621317.33
09617รพ.สต.บ้านเกาะยาว ตำบลปูเมืองสตูล121289118.33
09612รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะเมืองสตูล171751510211.76
09607รพ.สต.บ้านควน ตำบลบ้านควนเมืองสตูล35342233311748.57
77708PCUพิมานเมืองสตูล947521794977.45
09619รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธเมืองสตูล85754070451821.18
09614รพ.สต.เจ๊ะบิลังเมืองสตูล92885177191111.96
09609รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุงเมืองสตูล67634262472537.31
09604รพ.สต.คลองขุดเมืองสตูล92916580643841.30
09616รพ.สต.ตำมะลังเมืองสตูล55522344481425.45
09611รพ.สต.เกาะสาหร่ายเมืองสตูล33292832191442.42
09606รพ.สต.บ้านควนเมืองสตูล88863479611.14
09618รพ.สต.ปูยูเมืองสตูล33312030281545.45
09613รพ.สต.ตันหยงโปเมืองสตูล37372435412.70
09608รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุงเมืองสตูล10897441011032.78
09622รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลดควนโดน3333425300.00
09624รพ.สต.บ้านวังประจัน ตำบลวควนโดน4545253811817.78
09621รพ.สต.ควนโดนควนโดน13813587116905136.96
11402รพ.ควนโดนควนโดน927639691166.52
09623รพ.สต.ย่านซื่อควนโดน66624750341725.76
09625รพ.สต.ควนกาหลงควนกาหลง40391231737.50
14097รพ.สต.บ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง272713216311.11
09627รพ.สต.ทุ่งนุ้ยควนกาหลง928749422044.35
11403รพ.ควนกาหลงควนกาหลง45413238191431.11
09629รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกควนกาหลง543110352559.26
14096รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนล้นเควนกาหลง35341930438.57
09626รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทควนกาหลง4035934825.00
09628รพ.สต.บ้านผัง 34 ตำบลอุใควนกาหลง46451925936.52
09630รพ.สต.แป-ระท่าแพ72724968231825.00
09632รพ.สต.บ้านทางยาง ตำบลสาครท่าแพ393820321037.69
24058PCUตำบลท่าแพท่าแพ156148471202953.21
09631รพ.สต.สาครท่าแพ44412527836.82
14098รพ.สต.ท่าเรือท่าแพ424220398614.29
09633รพ.สต.บ้านแป-ระใต้ท่าแพ292711208413.79
09642รพ.สต.แหลมสนละงู32281425513.13
09637รพ.สต.เขาขาวละงู714928611811.41
09639รพ.สต.ปากน้ำละงู1041026081804038.46
09634รพ.สต.ละงูละงู90793363822.22
09641รพ.สต.น้ำผุดละงู51493141351835.29
09636รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงละงู866748651589.30
09638รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูกละงู24218161128.33
77707PCUกำแพงละงู168163291331110.60
22015รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ ตำบละงู4403400.00
09640รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลนละงู50492243341020.00
09635รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงละงู73522968642128.77
09647รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบทุ่งหว้า33321528526.06
14715รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งทุ่งหว้า3030142919930.00
09644รพ.สต.บ้านวังตง ตำบลนาทอนทุ่งหว้า29251723000.00
09646รพ.สต.ทุ่งบุหลังทุ่งหว้า2117716100.00
09648รพ.สต.บ้านเขาแดง ตำบลป่าแทุ่งหว้า171371614423.53
09643รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอนทุ่งหว้า55532737501730.91
11406รพ.ทุ่งหว้าทุ่งหว้า43431536700.00
09645รพ.สต.ขอนคลานทุ่งหว้า32129281013.13
09652ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรมะนัง716734551011.41
09649รพ.สต.ปาล์มพัฒนา มะนัง74693247441418.92
09651รพ.สต.บ้านผัง 50 ตำบลนิคมมะนัง32291615913.13
28786รพ.มะนังมะนัง221511189313.64
09650รพ.สต.บ้านมะนัง ตำบลปาล์มมะนัง3529232220822.86