ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
09621 รพ.สต.ควนโดน 42
09622 รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด 14
09623 รพ.สต.ย่านซื่อ 35
09624 รพ.สต.บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน 30
11402 โรงพยาบาลควนโดน 66
รวม 187