ข้อมูลประชากรจำแนกตามประเภทการอยู่อาศัย
ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) กับข้อมูลฐานทะเบียนราษฏร์